Analyser i marin næring

20. november 2018 i Blue Innovation Arena tok Marine for Health initiativ til fagseminaret «Bedriftsrelevante analyser». Formålet med seminaret var å etablere en felles forståelse om relevante analyser for biomarin næring mellom bedrifter og tilbydere av analysetjenester. Samsvarer dagens tilbud av analyser med det næringen trenger og hva trengs i videre utvikling av biomarin næring?

Analyser sikrer trygge produkter 
Det er et grunnleggende krav at produkter for helse -og ernæringsmarkedet skal være helsemessige trygge. For å sikre dette må en rekke analyser av råstoffet og produktet gjennomføres. Norsk biomarin næring har svært gode rutiner for å kvalitetssikre at eksisterende produkter er trygge. Imidlertid er det er en rivende utvikling i norsk biomarin næring for å utvikle nye produkter for helse -og ernæringsmarkedet, enten det er fra eksiterende råstoff eller nye arter. For å lykkes med dette trengs en tett og løpende dialog med tilbydere av analysetjenester og på seminaret «Bedriftsrelevante analyser» fikk bedriftene gode svar på hvor de skal henvende seg for ulike analyser og påpekt hvilke analyser som trengs i fremtiden. 

Et vellykket arrangement 
Med 46 påmelde var det tydelig at det spennende programmet på fagseminaret «Bedriftsrelevante analyser», med presentasjoner fra nasjonale og internasjonale analysetilbydere, vekket interessen hos bedrifter, FoU aktører og helseforetak. Representanter fra hele den biomarine verdikjeden var representert, alt fra fangstledet, prosessindustri og marin ingrediensindustri. Ved at hele verdikjeden deltok på seminaret, fikk man gode diskusjoner og belyst hvordan man best mulig i alle ledd skal ivareta kvalitet på råstoffet og tilfredsstille dokumentasjonskravene for helse -og ernæringsmarkedet. 

«Bedriftsrelevante analyser» samlet er godt utvalg av bedrifter som tilbyr biomarine analyser, og gjennom foredrag fra Eurofins, Innolipid, Møreforskning, Nofima, NTNU Ålesund, Orivo, RISE Research Institutes of Sweden, SINTEF Industri og SINTEF Ocean fikk man blant annet belyst temaer som: 

  • Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri 
  • Risiko og analysebehov makroalger 
  • Analyser med fokus på marin prosessutvikling
  • Ekstraksjon av komponenter fra marint råstoff
  • Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot
  • Opprinnelsestesting av marine ingredienser
  • Massespektrometriske analyser i marine ingredienser
  • GMP/GLP analyser

For de som vil ha tilgang på presentasjonene finnes de på: https://www.legasea.no/legasea/news/

Marine for Health bygger analyseportal
Marine for Health er i gang med å bygge en portal for bedriftsrelevante analyser. Hensikten er at man får en komplett oversikt over hvilke bedriftsrelevante analyser som tilbys i hele den biomarine verdikjeden, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. På denne måten kan bedrifter raskt oppsøke nødvendig kompetanse, og kvalitetssikre produktet gjennom godkjente analyser i alle ledd.