Aktivitetsrapport 2018, Prosjektleder 
NCE Blue Legasea, 
Wenche Uksnøy

Start video

NCE Blue Legasea​

Klyngeprosjektet NCE Blue Legasea skal være en drivkraft for innovasjon og verdiskaping i utnyttelsen av marint råstoff. Klyngen består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner, utstyrsleverandører samt store nasjonale partnere innen FOU og utdanning. 45 nasjonale partnere fra hele den marine verdikjeden fra hav til marked er i dag representert, og vi vokser. Ambisjonen er å være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for norsk fiskerinæring og skape norske arbeidsplasser.…

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, skal NCE Blue Legasea løfte en av Norges viktigste eksportnæringer.

Visjon

NCE Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt posisjonere Norge som foregangsnasjon på FNs bærekraftsmål.
+
eksportmarked
partnere
ansatte
mrd.

Norwegian Centre of Expertise

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tildelte i november Blue Legasea status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) under en seremoni i Oslo.  Blue Legasea arbeider for økt bærekraftig ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri. NCE status er en anerkjennelse til arbeidet som er lagt ned av bedriftene i den marine og biomarine industrien over mange år. Fiskeflåten, prosessindustrien på land og det store spekteret av utstyrsprodusenter arbeider hver dag knallhardt for å øke verdiskapingen i næringen. «I NCE søknaden har vi beskrevet et ambisiøst prosjekt der klyngen kan være katalysator for økt nasjonal verdiskaping for medlemsbedriftene. Gjennom tildeling fra det norske klyngeprogrammet får prosjektet nå forutsigbare rammebetingelser noe som vil ha stor betydning for næringen regionalt og nasjonalt», sier styreleder Tormod Thomsen i Blue Legasea.…

Våre partnere om NCE statusen

Start video

Annik Magerholm Fet, NTNU

Start video

Per Magne Eggesbø, Ramoen

Start video

Leif Kjetil Gjendemsjø, Pharma Marine

Start video

Robert Wolff, Sintef Ocean

Start video

Tormod Thomsen, Firmenich Bjørge Biomarin

Ny marin helseindustri

21. august 2018 markerte en ny milepæl for Marine for Health og Arctic Nutrition – som første selskap fra Blue Legasea klyngen har Arctic Nutrition kommet gjennom nåløyet og blitt legemiddelfirma. Dette er et unikt eksempel på hvordan utnyttelsen av nye marine råstoff kan bli til høyverdiprodukter. Ikke minst er det en vitamininnsprøytning for prosjektet Marine for Health og klyngens bedrifter for videre satsning på tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling. Under markeringen med LMI signerte Helse M&R også…

Fra hav til bord med Møreforsking

Møreforsking gjennomfører næringsnær forskning og har en målsetning om å væreet allmennyttig forskningsinstituttog et ledende kunnskapsmiljø på og for Nord-Vestlandet. Instituttet har tett samarbeid med den biomarine næringen og ønsker å være en kunnskapsleverandør for disse. …
FoU-mobilisering 2018

FoU-mobilisering 2018

I april 2018 arrangerte vi den fjerde Biomarin FoU mobiliseringen, denne gangen med tema bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Formål med mobiliseringen var å synliggjøre Campus Ålesund og  skape en møteplass for å utvikle nye forskningsprosjekter. Vi ønsket å lage en møteplass for å inspirere og presentere nye løsninger, nye resultater og nye ideer for ei bærekraftig utvikling av havbruksnæringa – alt fra produksjon til produkt basert på restråstoff.…
#digitalharvesting

#digitalharvesting

Rådgivingsselskapet og Blue Legasea medlem Doxacom, som har spesialisert seg på havnæringene, arrangerte seminaret #digitalharvesting i Ålesund 1. november. Det ble servert en allsidig meny der fiskeri- og havbruksnæringen drøftet hvordan industrien kan dra nytte av digital transformasjon og ny teknologi. Blant spørsmålene som ble stilt var; kan fiskeleting, fangst og prosessering av fisk i nær fremtid bli autonomt, eller vil fiskeri og havbruk fortsatt være noenlunde menneskestyrt og tradisjonelt de neste tiårene?…

Fokusgruppe fiskemel

Fokusgruppe fiskemel er etablert for å jobbe sammen om å definere egenskaper og spesifikasjoner for melprodukter for å fremme markedsrettet produktutvikling, høyne kvalitet og dermed sikre bedre markedsvilkår for denne type produkter. Der har vært to samlinger i 2018 hos to av medlemsbedriftene; Firmenich Bjørge Biomarine i mars og hos Innolipid i august.

I august fikk vi i tillegg til gode diskusjoner presentert pågående forskning fra Linda Nygård som forsker på helseeffekt av hydrolysert fiskeprotein – og Kristine Kvangarsnes som forsker på proteinoksidasjon, og omvisning i Innolipid`s laboratorie.
Vi ser frem til å jobbe videre med denne gruppen – andre tema som er løftet frem til diskusjon er:
Hvordan møter vi utfordringene med innmat, bein, aske, fettinnhold med bruk av restråstoff? Hvilke andre komponenter enn protein innhold gir helseeffekt? Hvordan bygge marint protein kategori videre?

Analyser i marin næring

20. november 2018 i Blue Innovation Arena tok Marine for Health initiativ til fagseminaret «Bedriftsrelevante analyser». Formålet med seminaret var å etablere en felles forståelse om relevante analyser for biomarin næring mellom bedrifter og tilbydere av analysetjenester. Samsvarer dagens tilbud av analyser med det næringen trenger og hva trengs i videre utvikling av biomarin næring?…
Fra hav til marin ingrediens

Fra hav til marin ingrediens

Blue Legasea arrangerte konferansen Fra Hav til Marin ingrediens 17 april – sammen med Sjømat Norge, Biotech North klyngen fra Tromsø og FHF. Statssekretær Veronika Pedersen Åsheim fremhevet i sitt åpningsinnlegg mulighetene i biomarin næring. Sammen med en rekke gode representanter fra industri, bransjeorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt fikk vi denne dagen fremheva forskjellige tema knytta til potensialet og utfordringene som må tas tak i for…

FNs bærekraftsmål nr. 3

Start video

Bærekraft på nasjonal dagsorden

19. april arrangerte NTNU åpen dag for bærekraft på Terminalen i Ålesund i samarbeid med NORAD og The NorthWest. Bjørn Haugland (DNV GL) presenterte FNs bærekraftmål og utfordret alle til å tenke nye teknologier og forretningsmodeller for en bærekraftig utvikling. …

FNs bærekraftsmål nr. 8

PEDER STETTE, Optimar

Hvordan har året vært for din bedrift?
2018 har vært et spennende år med den største aktiviteten i bedriftens historie. Med en fantastisk gjeng av medarbeider har vi levert fabrikker over hele verden for produksjon av mat fra havet. I tillegg har vi fått nye eiere fra Tyskland med det familieide selskapet Haniel. De har en langsiktig strategi innenfor havrommet, og det skal bli spennende å være med å realisere dette gjennom Optimar.

Hva har vært det største utfordringen i 2018?
Etter kraftig vekst de siste 3 årene har vi mer enn doblet antall ansatte, og en slik vekst krever et omfattende systematiserings og standardiseringsarbeide for å kunne levere kvalitet og konkurransekraft. Endringer internt er krevende prosesser samtidig som man skal levere prosjekter til kunder. Det er fullt fokus i hele organisasjonen for å hele tiden ta et nytt steg for å bli en enda bedre leverandør for for våre kunder, og vi ser forbedringer hver dag.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2018?
Det er to ting jeg vil ta frem som spesielt positivt og inspirerende. Det første er alle våre nye ansatte som tar med seg ny kunnskap og nye erfaringer inn i bedriften. Jeg ser hver dag det bobler av engasjement og interesse for å løse utfordringer, og det er dette som er den virkelige verdien i Optimar. Det andre er vår unike posisjon i det digitale skiftet. Vi har eiere og ledelse som er genuint interessert i teknologi og digitalisering, og vi ser at vi kan ta en posisjon innenfor fiskerinæringen med vår nyutviklede digitale plattform «Commander».

Hva skjer i 2019 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Optimar skal utnytte muligheten som ligger i havet til å bli en ledende leverandør av produksjonsløsninger. I 2019 skal vi bygge Optimar til å bli et solid fundament for global vekst gjennom nye markeder, nye produkter og oppkjøp av andre bedrifter.

OLA INGE GRØNNEVET, Halstensen Granit

Hvordan har året vært for din bedrift?
2018 er det første ordinære driftsåret til fabrikktråleren Granit. Rederiet ser at inntektssiden er tilfredsstillende, men utgiftssiden må arbeides noe med. Driften var basert på en vinter sesong hvor en fisket hvitfisk, rekefiske på sommeren og hvitfisk på høsten frem mot jul.

Hva har vært det største utfordringen i 2018?
De største utfordringene har nok vært en kontinuerlig prosess hvor en har tilpasset / gjort endringer på fabrikkutstyret. Dette er ikke uventet i første driftsår, men har nok påvirket produktutvalget og inntjeningen noe.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2018?
Rederiet har et akseptabelt første driftsår hvor spesielt rekefiske har bidratt positivt. Steg for steg har en også utbedret og forbedret fabrikkmaskineriet som en ser positive resultater av.

Hva skjer i 2019 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
I januar 2019 blir det gjennomført et verkstedopphold hvor en vil gjennomføre endringer i fabrikkmaskineriet. Vi ser da en forbedring av produksjonsprosessene hvor en forbedrer flyten og kvaliteten. På sikt vil dette bidra positivt i form av bedre priser og reduserte kostnader

FNs bærekraftsmål nr. 12

FNs bærekraftsmål nr. 14

PER HELGE DEVOLD, Enriched Food

Hvordan har året vært for din bedrift?
Vi har tatt en idé om å tilby helsebringende og smaksrike produkter som enkelt kan brukes i det daglige kostholdet til markedet. 2018 har på alle måter vært et oppstartsår med alt som det innebærer. Det har vært en spennende reise med god støtte og oppfølging fra Innovasjon Norge, Skodje Næringsfond og Sparebanken Møre samt godt samarbeid med Pharma Marine har gjort at vi har hatt en effektiv oppstart.

Hva har vært det største utfordringen i 2018?
Det er spennende å ta til markedet et nytt helsebringende og smaksrikt produkt som bidrar til å gjøre det daglige kostholdet sunnere. Posisjonering av et nytt produkt i en ny varekategori er nok det som krever mest presisjon og som tar tid. Samtidig så krever det disiplin å ivareta våre ambisjoner for bærekraft i alt vi gjør.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2018?
Samhandling og positivitet har vært avgjørende for å ta ENRICHED til markedet på kort tid. Lokale fartøy fra rederier som Strand, Ramoen, Havfisk og Granitt som tar vare på alt restråstoff og prosesserer det om bord har vært avgjørende for kvaliteten i sluttproduktet som produseres av Pharma Marine.

Ellers er det veldig positivt at vi ser at konseptet ENRICHED treffer godt på megatrender som Helse og Bærekraft, og er helt i tråd med de tankene vi har for vår videre drift.

Hva skjer i 2019 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Vi har tatt et lite steg på en lang reise så langt og vi vet vi har mye jobb foran oss. I 2019 skal vi fortsette å bygge merkevare kjennskap og merkevare kunnskap til merket ENRICHED. Vi skal bygge nye relasjoner til kanalene vi skal bruke i vår markedsføring. Samtidig skal vi ha tydelig fokus på forbrukeren og lære mer. Ambisjonene er selvsagt å øke kundemassen og samtidig se på nye muligheter for å utvide produktspekteret med nye måter å få omega-3 fra norske bærekraftige fiskeri inn i det daglige kostholdet.

FNs bærekraftsmål nr. 9

Start video

The Human Side of Digitalization

Digitalisering utfordrer arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. ÅKP, GCE Blue Maritime og gode samarbeidspartnere fra hele Møre og Romsdal samlet derfor 150 unge arbeidstakere til et fremtidsverksted der vi kartla hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet, sett fra et organisasjons- og ledelseperspektiv. Forskningsprosjektet ledes av NTNU.…

2018 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions