Fra hav til bord med Møreforsking

Fra hav til bord med Møreforsking

Møreforsking gjennomfører næringsnær forskning og har en målsetning om å væreet allmennyttig forskningsinstituttog et ledende kunnskapsmiljø på og for Nord-Vestlandet. Instituttet har tett samarbeid med den biomarine næringen og ønsker å være en kunnskapsleverandør for disse. 

Industrien opplever stadig større krav knyttet til kvalitets dokumentasjon, matsikkerhet og helseeffekt.  Få bedrifter har muligheter til å investere i og drifte fullt utrustede forskningslaboratorier. For å være en attraktiv samarbeidspartner og styrke samarbeidet med industrien har Møreforsking sin infrastruktursatsing MØRELAB gitt det regionale næringslivet et relevant og tilpasset tilbud som en tidligere måtte ut av regionen eller landet for å få tilgang til. Mørelab inkluderer Møreforsking sin prosesslab i Gangtøvika, kjemilab lokalisert på NMK og våtlaboratorier og forsøkslokalitet på Atlanterhavsparken. Mørelabkan tilby mange forskjellige typer analyser. Ta kontakt om din bedrift ønsker hjelp til å analysere eller karakterisere dine produkter. 

Med forsterking og satsing på nye fagområder vil Møreforsking kunne bistå som totalleverandør av FoU- og analysetjenester til den biomarine næringen både regionalt og nasjonalt. 

Eksempel på strategiske satsninger tilknyttet Mørelab

Prosesslaboratorium

TOTALUTNYTTELSE 

Det er en nasjonal målsetning å utnytte marine ressurser på en bærekraftig, optimal og lønnsom måte. Dette betyr å utnytte 100% av fisken eller krabba og utnytte alt reståstoffet. Møreforsking har aktivt jobbet med totaluntyttelse av marine råstoff de siste 20 årene og ønsker å være en sterk bidragsyter til et målsetting om 100% utnyttelse nås.

Kjemilaboratorium

HELSEEFFEKT

Screening av marine organismer for å finne helsemessige effekter er i vinden. Målet er å finne interessante komponenter som kan gi nye og mer lønnsomme produkter til humant konsum. Små bedrifter har hverken kapasitet eller forutsetning for å ta denne type løft alene. Møreforsking ønsker derfor å bistå i dette ved å bygge opp en pre-klinisk cellelab. til denne type undersøkelser. 

Våtlaboratorium/forsøkslokalitet

LEVENDE SKALLDYR

Møreforsking er nasjonalt ledende innenfor forskning på krepsdyr og levende sjømat. Siden 1991 har skalldyr vært et satsingsfelt og vi har solid erfaring og kompetanse knyttet til fangst, håndtering, velferd og transport av levende skalldyr