GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte fartøy til de globale havnæringene. Klyngen består av 220 bedrifter og ble i 2014 innvilget status som «Global Centre of Expertise» (GCE) på grunn av sin unike globale markedsposisjon og dens viktige bidrag til norsk verdiskaping.

Med statusen følger finansiering av et klyngeprosjekt. GCE Blue Maritime Clusters målsetting er å inspirere til og styrke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i den maritime klyngen på Møre med sikte på å øke klyngens dynamikk og attraktivitet, og bidra til å styrke de enkelte bedriftenes innovasjonskraft og konkurranseevne. ÅKP er fasilitator for klyngeprosjektet på vegne av bedriftene.

GCE Blue Maritimes tjenester til klyngen:

  • Kompetanse – fagseminarer, kurs, konferanser, workshops
  • Simulering og testing – kompetanse og verktøy for virtuell prototyping og utvikling av digitale tvillinger
  • Vekst- og internasjonaliseringsprogram for bedrifter
  • Nettverk og relasjoner med industrimiljøer, klynger og beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt
  • FOU og innovasjonsprosjekt – bidra til å mobilisere, utvikle og gjennomføre prosjekt
  • Rekrutteringstiltak mot ungdom
  • Presse og samfunnskontakt

8 smarte mål

Klyngeprosjektet GCE Blue Maritime har 8 smarte mål som vi arbeider mot. Disse er SMARTE fordi de er Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske, Tidsrelaterte, Etterprøvbare

1: Økt hastighet i produktinnovasjon
Videreutvikle klyngens innovasjonsplattform og kultur for innovasjon i globale verdikjeder. Øke innovasjonsevnen gjennom spesifikke prosjekter som fører til nye ideer og kunnskap.

2: Økt hastighet i prosess- og organisatoriske innovasjoner
Videreutvikle klyngens kompetanse innen effektiv produksjon. Implementere spesifikke prosjekter som introduserer ny produksjonsteknologi, kunnskap, logistiske løsninger og LEAN.

3: Styrke de globale kunnskapskoblingene til verdensledende teknologi- og kunnskapsmiljøer
Koble mot de rigtige forskningsmiljøer, nettverk og klynger. Inngå partnerskap med relevante miljøer.

4: Styrke nasjonale kunnskapskoblinger mot forskningsmiljøer, klynger og maritime bedrifter
Videreutvikle og styrke eksisterende samarbeidsavtaler. Utvikle nye, komplementære nettverk og spesifikke samarbeidsprosjekter med andre relevante norske klynger og kunnskapsmiljøer.

5: Skape globale SMB vinnere
Øke kunnskapsnivået og bidra til å skape nye forretningsmodeller for SMB-virksomheter.

6: Skape nye gründere og vekstselskaper
Videreutvikle et fullt integrert innovasjonssystem. Utvikle et globalt oppstartsprogram.

7: Økt vertskapsattraktivitet
Økt synlighet og forsterket omdømmebygging. Fokusere på regional utvikling og rekruttering. Øke dialogen med bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og myndigheter.

8: Crossover-innovasjoner fra maritim industri til nye havromsnæringer
Øke kunnskapen og samspillet mellom ulike havbaserte næringer. Definer spesifikke prosjekter som fører til nye kunnskap.