Aktivitetsrapport 2018, Per Erik Dalen, CEO

Start video

GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte fartøy til de globale havnæringene. Klyngen består av 220 bedrifter og ble i 2014 innvilget status som «Global Centre of Expertise» (GCE) på grunn av sin unike globale markedsposisjon og dens viktige bidrag til norsk verdiskaping. Med statusen følger finansiering av et klyngeprosjekt. GCE Blue Maritime Clusters målsetting er å inspirere til og styrke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i…

Møre Ocean Lab

Det digitale havrom dreier seg om å instrumentere og digitalisere et av Norges mest produktive havområder. NTNU, Runde miljøsenter og gode partnere fra den maritime klyngen er nå i full gang med å videreutvikle dette område til å bli et unikt verdensledende havlaboratorium. Møre Ocean Lab blir en viktig del av Norges store satsing på havet, Ocean Space Centre i Trondheim. Dette unike havområde på Møre har store fjordsystem, korte avstander fra fjære til dypt vann, hvor ulike havstrømmer møtes, viktigste gytefelt for sild, kysttorsk og hyse og samtidig tilgang på arktisk klima med dypvannsstrømmer på -1 grad.…

Fra offshore til cruise

Svikt i offshore-markedet og sterk vekst i cruisemarkedet har gjort at mange maritime virksomheter har funnet nye vekstmuligheter innenfor cruise de siste par årene. ÅKP og klyngeorganisasjonene GCE Blue Maritime og Norwegian Rooms® tok derfor initiativ til konferansen «With Inside Information Cruise» som ble arrangert 11. januar. Temaet var «Hvordan lykkes som leverandør i cruisemarkedet».…

En komplett maritim klynge

rederi
verft
skipsdesignere
utstyrsleverandører
Digitale tvillinger optimaliserer drift

Digitale tvillinger optimaliserer drift

Digital Twins for Vessel Life Cycle Service – et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) Digital tvillinger har blitt et populært begrep i det siste og vi ser flere prosjektet innen området. Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) ved NTNU Ålesund arbeidet med digitale tvillinger av skip i operasjon med det mål å optimalisere drift. De ser spesielt på hvordan en kan redusere vedlikehold…
Skaper møteplasser

Skaper møteplasser

GCE Blue Maritime Cluster arrangerer hvert år et 20-talls kurs, konferanser og seminarer for bedrifter i den maritime klyngen. Dette er et sentralt tilbud til klyngenes medlemmer og en viktig arena for nettverksbygging.…
Start video

The Human Side of Digitalization

Digitalisering utfordrer arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. ÅKP, GCE Blue Maritime og gode samarbeidspartnere fra hele Møre og Romsdal samlet derfor 150 unge arbeidstakere til et fremtidsverksted der vi kartla hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet, sett fra et organisasjons- og ledelseperspektiv. Forskningsprosjektet ledes av NTNU.…

Stor verdiskaping

ansatte
mrd. i omsetning
mrd. i verdiskaping
land

GCE Blue Maritimes klyngeanalyse 2018

GCE Blue Maritimes klyngeanalyse for 2018 viser at den maritime klyngen på Møre er midt i en voldsom omstilling. For første gang på fire år forventes det vekst i alle segmenter. Erik Jakobsen i Menon presenterte funnene fra årets klyngeanalyse på GCE Blue Maritimes årskonferanse i Ålesund. Rapporten dokumenter hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal har utviklet seg de siste årene samt hvordan klyngen har prestert sammenlignet med konkurrenter…

Andre nøkkeltall

konferanser
seminar og workshops
studieprogram
deltakere

Se NRK-sendingen fra klyngekonferansen

NRK sendte «live» fra ÅKP Blue Innovation Arena under GCE Blue Maritimes klyngekonferanse. Omstilling i den maritime næringa og fremtidens arbeidsliv var tema. Se TV-sendingen NRK-sending fra klyngekonfernsen

Fokusområde

1

Økt hastighet i produktinnovasjon

Fokusområde

2

Økt hastighet i prosess- og organisatoriske innovasjoner

Fikk status som Norsk Katapult

En av de store satsingene til GCE Blue Maritime de siste årene har vært å bidra til å realisere fremtidens digitale innovasjonsarena på Campus Ålesund. Et test- og innovasjonssenter for utvikling av virtuelle prototyper, digitale tvillinger og simuleringsmodeller. Innovasjonsarenaen har i løpet av 2018 hatt 10.000 besøkende og gjennomført over 400 arrangement. I juni ble ÅKP Blue Innovation og et konsortium av bedrifter tildelt status som Norsk Katapult.

DANIEL GARDEN, Direktør Marine Saint-Gobain

Fransk industrikonsern som produserer glas, golvløysingar, isolasjon, innreiingsplater til skip gjennom merkevarene Vetrotech, SageGlass, Weber, Glava/Isover og Brødrene Dahl. Sistnemde er ein av landets fremste totalleverandørar av rør og ventilar til skip, havbruk og offshore.

Korleis har 2018 vore for Saint-Gobain?
2018 har gjeve oss ei generelt sett god omsetning og fleire av verksemdene våre innanfor marine nådde budsjettmåla sine allereie i Q3, medan andre kjem gjerne seint inn i nybyggingsprosessen og dermed har kjent på «oljesmellen» heilt fram til no sjølv om nye typar skip har vore kontrahert ved norske verft. Vi har i dag mykje av omsetninga vår innan nybygg til fiskeflåten, havbruk og cruise.

Kva har vore den største utfordringa?
Vi har mista gode folk gjennom naturleg avgang, og som har vore tøft å finne gode erstatningar for. Vidare har nokre av verksemdene vore tungt inne i oljeverksemda offshore og desse har hatt lange snu-operasjonar.

Kva har vore den største positive opplevinga?
Vi har sikra oss nokre gode kontrakter hjå verft i Kina som bygg passasjerskip for europeiske rederi, og vi har klart og halde posisjonen hjå verfta der. Vi har også merka at vår lange erfaring og kompetanse innan cruise/Ropax frå Europa har vore nyttig for norske designselskap og verft i samband med omstillinga verftsindustrien har vore igjennom. Vi ser at våre løysingar innan vektsparing og komfort er ettertrakta.

Korleis blir 2019 for Saint-Gobain Norge?
Innan skipsbygging gjeld dette hovudsakleg verksemdene våre Glava og Brødrene Dahl som alle har sin hovudaktivitet i Noreg. I tillegg handterer vi all maritim aktivitet i Weber ut frå Noreg. Vi ser med glede på omstillinga mot explorer-cruise, samt innovasjon innan design mot desse segmenta hos norsk bransje. Vi har ein god relevans innan slike skip og det veit bransjen å nytte seg av. Vi ventar omsetningsauke totalt sett i 2019.

Virtual prototyping

Virtuell prototyping er en programvarebasert utviklingsmetode som involverer modellering, simulering og visualisering av et produkt eller systems adferd under reell operasjon.

Etterhvert som produktkompleksiteten øker, vil fysiske prototyper bli flaskehalser i en vellykket produktlansering. Disse flaskehalsene gjør at verdensledende produsenter nå ser på virtuell prototyping og simuleringsbasert design som en mulighet til å sikre økt produktytelse og -kvalitet, til en brøkdel av tiden og kostnadene ved en konvensjonell bygg-og-test tilnærming.

Start video

GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2018

Årets klyngekonferanse var den 10 i rekken og samlet ledere fra hele den maritime klyngen På Møre. Den maritime næringa er svært viktig for havnasjonen Norge. Tall fra Norsk Industri viser at den står for 23 % av all eksport fra landet og sysselsetter over 90.000 mennesker. Næringa er nå midt i en digital omstillingsprosess og NRK valgte å sette søkelys på dette med utgangspunkt i den maritime klyngen på Møre. Se sendingen fra NRK Møre og Romsdal her nrk video. Programleder var Jannicke Farstad.…

Gold label

Den europeiske Cluster Excellence Initiative har fornyet sertifiseringen av GCE Blue Maritime Cluster. Gold label anerkjenner klyngeorganisasjoner som demonstrerer svært profesjonell klyngestyring.

OTC Møre 2018

Ocean Talent Camp Møre ble arrangert for femte gang i år. Over 2000 elever og studenter møtte rundt 30 bedrifter og organisasjoner fra havnæringene. Et bredt spekter av spennende karrieremuligheter ble presentert. Konseptet er videreutviklet med blant annet en app der vi kommuniserte med ungdommene. GCE Blue Maritime Cluster tok i 2018 over rettighetene til konseptet Ocean Talent Camp fra Nor-Shipping, som ledet utviklingen av dette tilbake i 2011. Målet er å dele ideen og tilby næringsklynger over hele landet muligheten til å sette opp sine egne talentcamper i årene som kommer.

oceantalentcamp.no

Fokusområde

3

Styrke de globale kunnskapskoblingene til verdensledende teknologi- og kunnskapsmiljøer

Workshop med Equinor

Equinor satser stort på fornybar energi. De anslår at 15-20 prosent av de totale investeringene vil gå til nye energiløsninger innen 2030. Dette tilsvarer rundt 100 milliarder kroner. Havvind er en sentral del av satsingen. Selskapet er i gang med å bygge verdens største havvindmøllepark på Doggerbank med 300 vindmøller, som skal gi 3.600 megawatt strøm til rundt 3,6 millioner husholdninger. I den forbindelse inviterte GCE Blue Maritime Equinor New Energy Solutions til en workshop sammen med den maritime klyngen.…

Fremtiden ligger i havrommet

%
av jordens overflate er hav
%
er dypere enn 3000 meter
%
er fortsatt uutforsket

Fokusområde

4

Styrke nasjonale kunnskapskoblinger mot forskningsmiljøer, klynger og maritime bedrifter

OLE NUSTAD, Adm. direktør, Sperre Compressors

I 2018 feiret Sperre 80 år som selskap, med en ambisjon om fortsatt å være en aktiv bidragsyter i den maritime klyngen.

Hvordan har året 2018 vært for Sperre?
Etter flere år med lav kontrahering i den maritime industrien opplever vi en svak bedring i det globale markedet i 2018. Vi forventer at dette forsterker seg i 2019.

Hvordan er konkurransesituasjonen?
Den globale konkurransesituasjonen tilsier at kravet til kontinuerlig omstilling er tiltagende. Vi ser økende krav til næringen som helhet i forhold bærekraftsmålene. Dette skaper utfordringer, men også betydelig muligheter. Fortsatt positiv samhandling i kombinasjon med et sterkt virkemiddelapparat er nødvendig for å opprettholde og forsterke kraften i klyngen.

Hvilke forventninger har dere til 2019?
For Sperre har 2018 vært et år hvor vi ser økt aktivitet i vårt totalmarked. Som eksportbedrift er vi avhengig av forutsigbare nasjonale og globale rammebetingelser, noe som gjør at våre forventninger til 2019 er avmålt.

Hvilken rolle kan GCE Blue Maritime spille i klyngen?
Samhandling i klyngen er en viktig faktor for å sikre konkurransekraft og vi mener at ÅKP/GCE Blue Maritime er på god vei til å bli en sentral allmenning både lokalt og nasjonalt. Hastigheten og behovet til digital omstilling har forsterket i 2018, og DigiCat katapult status vil forhåpentligvis forsterke klyngens mulighetsrom i forhold til dette.

GUNN MARIT MAURSTAD NEREM OG MADS STEFFENSEN, Youngship Møre

Hva er Youngship Møre?
YoungShip er en internasjonal interesseorganisasjon for unge arbeidstakere i maritime bedrifter. I YoungShip Møre har vi rundt 180 medlemmer og holder 7-10 arrangement i året der medlemmene våre får utvikle seg faglig og sosialt. Vi håper å være med på å styrke klyngen via å være en arena for samarbeid og nettverksbygging for unge arbeidstakere. Vi er en non-profit organisasjon og er fullt ut finansiert av medlemmene og samarbeidspartnerne våre.

Hva er deres syn på utviklingen i klyngen?
Mads: Det er imponerende å se hvor fort omstillingen til nye marked har gått for mange – kanskje spesielt for verftene. Det viser at klyngen har gode egenskaper i møtet med en industri som er hevdet å forandre seg veldig de kommende årene.

Gunn M: Samtidig ser vi at de som har holdt kontakt med kunder utenfor oljen gjennom offshoreboomen får igjen for det nå, og det håper vi viser at å åpne for nye markeder ikke nødvendigvis er et skifte, men heller en kompetanseutvidelse.

Hvilke områder er det viktig å arbeide med?
Gunn M: Når vi går gjennom store utfordringer økonomisk og markedsmessig tar det mye av fokuset vårt. Fremover håper jeg mange av oss vil få anledning til å løfte blikket og gjøre oss klare for fremtiden. Felles for mange av de nye markedene klyngen har gått inn i er at vi ikke har lokale kunder. Det kan gi en svekkelse av klyngeeffektene og for å motvirke det blir det viktig at vi gjør en aktiv innsats for å lære de nye kundene å kjenne slik at vi kan skape mest mulig verdi også for dem. I tillegg blir det avgjørende fremover å sikre god lønnsomhet i prosjektene man har vunnet, noe som vil være utfordrende når man samtidig går inn i nye marked der man selvsagt har mye å lære.

Mads: Det er vel brei enighet om at mye skal forandre seg i den maritime næringen i løpet av de neste årene. Det vil derfor være viktig at bedriftene, samt grundere og entrepenører, i klyngen satser på å utvikle de produkter og tjenester som skal skape «denne» forandringen.

Har og lyst å tilføye noe til det Gunn Marit sa: Når bedriftene nå er rundt om i hele verden for å selge produktene sine, vil det kanskje være enda viktige enn før å markedsføre klyngen og bygge den opp som et markenavn for å gi den ekstra dimensjonen til produktene og tjenestene som skapes her.

Hva er viktig for unge arbeidstakere?
Gunn M: Unge arbeidstakere skal lære mest mulig fortest mulig. Da er det viktig å havne i et miljø der man blir inkludert og møtt med utviklende oppgaver fra første dag.

Mads: Det er mye som spiller inn – både det som skjer på fritiden og det som skjer på jobb. Og så er det individuelle behov. Jeg tror derfor generelt sett at det er viktig for klyngens sin del at næringslivet består av et stort antall forskjellige bedrifter, og at kulturtilbudene i bysentrumene utvikles videre. Og så er det viktig at utdanningsinstitusjonene har et bredt tilbud av studier. På den måte forsterkes tilkomsten av unge mennesker til regionen.

Hvor er klyngen om 5 år?
Begge: Vi tror klyngen er på vei inn i en ny normal der det er mer variasjon mellom kundene og prosjektene våre enn før. Det er utfordrende men sikrer oss samtidig flere ben å stå på. De kundene og den kompetansen vi tilegner oss nå må vi beholde gjennom neste svingning i markedet.

Fokusområde

5

Skape globale SMB vinnere

The Explorer

Portalen The Explorer viser frem norske grønne teknologi for verden. Norske maritime bedrifter bruker nå muligheten til å registrere sine løsninger. Dette er en fin mulighet for bedriftene i klyngen til å profilere smarte og grønne løsninger til internasjonale kunder. Per Erik Dalen, GCE Blue Maritime Cluster…

Fokusområde

6

Skape nye gründere og vekstselskaper

Kurs og seminarer

Kurs og seminarer

ÅKP og GCE Blue Maritime Cluster arrangerer hvert år et 20-talls kurs og seminarer for bedrifter i den maritime klyngen. With Inside Information I løpet av året har det blitt arrangert til sammen fire seminarer…
Press tour

Press tour

I samarbeid med Blue C ble årets pressetur arrangert i juni. I løpet av tre dager for 10 internasjonale journalister møte en rekke bedrifter fra klyngen. Å arrangere presseturer er en viktig del av arbeidet med å synliggjøre klyngen internasjonalt. Hvert år kommer det en rekke artikler og nyhetssaker som…
Lager felles simuleringsplattform

Lager felles simuleringsplattform

En rekke aktører frå maritim industri går sammen om å utvikle av en felles standard for modell -og systemsimulering basert på etablerte standarder i bilindustrien. Simuleringer er i dag mye brukt i alle stadier av et fartøys livssyklus. Imidlertid er potensialet i simuleringer fortsatt ikke fullt utnyttet.…

Fokusområde

7

Økt vertskapsattraktivitet

Fokusområde

8

Crossover-innovasjoner fra maritim industri til nye havromsnæringer

Kompetanseløft i «Global Branding» og «Business Model Innovation»

De tre næringsklyngene tilknyttet ÅKP; GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Arena Norwegian Rooms gikk for to år siden sammen om å spleise på utvikling av nye kompetansetilbud.…

2018 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions