Møre Ocean Lab

Møre Ocean Lab

Det digitale havrom dreier seg om å instrumentere og digitalisere et av Norges mest produktive havområder. NTNU, Runde miljøsenter og gode partnere fra den maritime klyngen er nå i full gang med å videreutvikle dette område til å bli et unikt verdensledende havlaboratorium. Møre Ocean Lab blir en viktig del av Norges store satsing på havet, Ocean Space Centre i Trondheim.

Dette unike havområde på Møre har store fjordsystem, korte avstander fra fjære til dypt vann, hvor ulike havstrømmer møtes, viktigste gytefelt for sild, kysttorsk og hyse og samtidig tilgang på arktisk klima med dypvannsstrømmer på -1 grad. Området er på mange måter en miniatyr av det enorme havrommet Norge rår over og er derfor godt egnet til å bli et levende laboratorium for utvikling av havrommet.

Vegvesenet installerte allerede i 2016 sensorer og målebøyer for å monitorere fjorden med tanke på E39 utbyggingen. Dataene fra disse sensorene er offentlig tilgjengelig og kan brukes fritt. NTNU i Ålesund og Runde Miljøsenter, sammen med GCE Blue Maritime og andre aktører, ønsker å bruke denne infrastrukturen til forskning og industriell utnyttelse. Storfjorden og tilhørende fjorder ble i den forbindelse også etablert som testområde for autonome og fjernstyrte fartøy. NTNU vil videreutvikle dette konseptet til å måle strøm, bølger, vind og støy i store deler av hav og fjordsystemet rundt Ålesund. Dette blir en del av Ocean Space senteret som skal bygges i Trondheim.

«Det er investert 140 millionar kroner i utstyr og instrumentert dette området» Nils Roar Hareide, Runde miljøsenter

Området har blitt benyttet som testområde for nybygg og ombygde fartøy i mange år. Nå har industrien tatt i bruk instrumenteringen i fjorden og kan nå verifisere skipets ytelse med dokumenterte forhold om blant annet bølger og strøm. Denne nye informasjonen kan brukes til å utvikle ny kunnskap om utstyr, skrog og skipsdynamikk.

NTNU har jobbet i 14 år med Ocean Space Centre. Nå begynner de virkelige operasjonene å komme, med tre fjordlaboratorier, det ene i Breisundet.
«Vi håper på minst 80 millioner kroner til Møre Ocean Lab. Og denne satsningen kommer fordi NTNU er i Ålesund» Professor Hans Petter Hildre, NTNU Ålesund.