Norwegian Centre of Expertise

Norwegian Centre of Expertise

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tildelte i november Blue Legasea status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) under en seremoni i Oslo. 

Blue Legasea arbeider for økt bærekraftig ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

NCE status er en anerkjennelse til arbeidet som er lagt ned av bedriftene i den marine og biomarine industrien over mange år. Fiskeflåten, prosessindustrien på land og det store spekteret av utstyrsprodusenter arbeider hver dag knallhardt for å øke verdiskapingen i næringen.

«I NCE søknaden har vi beskrevet et ambisiøst prosjekt der klyngen kan være katalysator for økt nasjonal verdiskaping for medlemsbedriftene. Gjennom tildeling fra det norske klyngeprogrammet får prosjektet nå forutsigbare rammebetingelser noe som vil ha stor betydning for næringen regionalt og nasjonalt», sier styreleder Tormod Thomsen i Blue Legasea.

For å skape økt lønnsomhet for norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskapning basert på 100 prosent utnyttelse av marint råstoff, trenger man bedre samarbeid i hele den marine verdikjeden og i skjæringspunktet marin/maritim næring. 

Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge. 

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, kan klyngeprosjektet løfte en av Norges viktigste eksportnæringer. Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til å posisjonere Norge som foregangsnasjon på FNs bærekrafts mål.