The Human Side of Digitalization

The Human Side of Digitalization

Digitalisering utfordrer arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. ÅKP, GCE Blue Maritime og gode samarbeidspartnere fra hele Møre og Romsdal samlet derfor 150 unge arbeidstakere til et fremtidsverksted der vi kartla hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet, sett fra et organisasjons- og ledelseperspektiv. Forskningsprosjektet ledes av NTNU.

Våren 2018 fikk ÅKP bevilget støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune til et to-årig prosjekt som har som mål å styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet gjennom å kartlegge digitaliseringens påvirkning på fire områder; organisasjonsstruktur, leders ferdigheter, ansattes kompetanse, og balansen mellom arbeid og fritid.

I samarbeid med NTNU arrangerte vi i juni en forskningsfestival og fremtidsverksted i Øygardshamna på Giske kalt «Rock & Research» som samlet 120 unge arbeidstakere i alderen 20 – 32 år for at de skulle dele sine tanker om hvordan digitalisering vil kunne påvirke arbeidslivet i fremtiden. Under arrangementet ble det gjennomført både kvalitativ og kvantitativ spørreundersøkelse. Prosjektleder Knut Åsebø fra ÅKP og forskningsassistent Anam Ilyas fra NTNU presenterte hovedfunnene under GCE Blue Maritimes årskonferanse i september. Kort oppsummert var det forventninger til at eldre arbeidstakere i større grad må lære av yngre arbeidstakere, at ny teknologi krever nye ferdigheter og etterutdanning av ansatte, og ønske om forutsigbarhet ved ansettelser.

Neste steg var spørreundersøkelse om forventninger til fremtidens arbeidsliv blant dagens ledere, som ble utsendt til 650 ledere og mellomledere i fylket i november. Disse svarene vil bli sammenstilt med svarene fra de unge arbeidstakerne. Vi håper at resultatene skal gi oss svar på forventninger, utfordringer og muligheter slik at både offentlige og private virksomheter får innspill til hva vi bør prioritere fremover for å få en mer konkurransedyktig region, hvor folk ønsker å jobbe og bosette seg.

Sparebanken Møre er medfinansiør, mens Ikuben, GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Arena Norwegian Rooms er ressurser inn i prosjektet.